Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MH travel

Vzájemný poměr mezi účastníkem zájezdu, pobytu (jednotlivcem i kolektivem) a cestovní kanceláří MH,s.r.o. MH- travel, (dále jen cestovní kancelář ), je řízen ustanoveními občanského zákoníku a dále upraven níže uvedenými podmínkami.

Účastníci zájezdů, pobytů

Služby cestovní kanceláře jsou poskytovány bez omezení všem zákazníkům starším 18 let. Děti do 15 let se mohou zúčastnit zájezdu, pobytu pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. Osoby ve věku mezi 15. a 18. rokem se mohou zúčastnit zájezdu, pobytu se souhlasem zákonného zástupce, i když se tento zájezdu, pobytu nezúčastní.

Vznik smluvních vztahů

Obchodní, smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem vznikne na základě vzájemné smlouvy. U jednotlivce vzniká smluvní vztah předáním řádně vyplněné „ Cestovní smlouvy – přihlášky“, jejím převzetím a potvrzením cestovní kanceláří. U kolektivů, předáním písemné objednávky a jejím následným potvrzením ze strany cestovní kanceláře.

Cena zájezdu,pobytů a jejich úhrada

1) Ceny zájezdů, pobytů pořádaných cestovní kanceláří, jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.

2) Pokud, v době od podání přihlášky do dne započetí zájezdu, pobytu dojde ke změnám, které se projeví ve výši ceny, je cestovní kancelář povinna toto neprodleně zákazníkovi oznámit. Pokud se jedná o zvýšení o více než 10 %, má zákazník právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit a to písemnou formou, aniž by mu vznikla povinnost úhrady storno poplatků. Při zvýšení ceny do 10 % se zákazník zavazuje tento rozdíl uhradit. S jakýmkoli zvýšením dříve sjednané ceny však musí být zákazník seznámen.

3) Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd, pobyt, taxativně vyjmenovány. Pokud není možno z naléhavých důvodů dodržet stanovený program a zajistit služby zahrnuté v ceně, je cestovní kancelář povinna postupovat takto:

- seznámit s tím zákazníka
- zajistit program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo
- upravit cenu zájezdu, pobytu, příp. vrátit poměrnou část již zaplacené ceny zájezdu, pobytu.

Práva a povinnosti zákazníka

1) Zákazník má právo zejména: - vyžadovat poskytnutí služeb taxativně uvedených pro každý jednotlivý zájezd, pobyt - požadovat na místě odstranění eventuálních závad deklarovaných služeb. V případě, že tyto závady nelze na místě odstranit, uplatnit reklamaci nejpozději do 3 měsíců po skončení poskytovaných služeb.

- být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně zájezdu, pobytu - kdykoliv před započetím zájezdu, pobytu ovšem za dodržení stornovacích podmínek, odstoupit od smlouvy

2) Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:

- zaplatit cestovní kanceláři sjednanou cenu nebo její zálohu a doplatek, dle pokynů cestovní kanceláře. V případě, že tak neučiní, neobdrží cestovní doklady a účast na zájezdu, pobytu mu bude znemožněna.

- poskytnout cestovní kanceláři nezbytnou součinnost, která je zapotřebí k zajištění služeb

- zajistit si platný cestovní doklad ( cestovní pas ) a další formality, které nejsou zajišťovány cestovní kanceláří

- řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky zájezdu, pobytu a ústními pokyny vedoucího zájezdu,pobytu, technického doprovodu nebo stálého zástupce ( delegáta ). V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, kterého se zákazník dopustil v době konání zájezdu, pobytu a dojde-li tím k nevyužití všech avizovaných služeb, ztrácí tento jakýkoliv nárok na jejich kompenzaci.

Povinnosti a práva cestovní kanceláře vůči zákazníkům

Právy a povinnostmi zákazníka jsou určena odpovídající práva a povinnosti cestovní kanceláře Cestovní kancelář je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit ( změny u zahraničních partnerů, dopravců a jednotlivých dodavatelů služeb, jakož i v případě většího storna ze strany zákazníků, apod.) a které brání poskytnutí služeb podle předem stanovených podmínek: zájezd, pobyt zrušit nebo přesunout termín odjezdu nebo změnit cestu ( trasu ) V případě zrušení zájezdu, pobytu, přesunutí termínu odjezdu nebo změny trasy, má zákazník právo od smlouvy odstoupit ( písemně !) a vzniká mu nárok na vrácení celé částky. Skupinové zájezdy, pobyty se uskutečňují, pokud počet účastníků dosáhne nejméně 30 osob.

Stornovací podmínky

1) Klient ( zákazník ) má právo kdykoliv před započetím zájezdu, pobytu odstoupit od smlouvy o účasti, písemným oznámením cestovní kanceláři. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.

2) Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen cestovní kanceláři zaplatit storno poplatky ve výši:

10 % z ceny sjednaných služeb, nejméně však 500,- Kč, pokud dojde ke zrušení dříve než 30 dnů před datem odjezdu (pobytu )

20 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 30. a 14. dnem včetně, před datem odjezdu ( pobytu)

50 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 13. a 7. dnem včetně, před datem odjezdu ( pobytu )

80 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 6. a 3. dnem včetně, před datem odjezdu ( pobytu )

100 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy posledních 48 hodin před datem odjezdu ( pobytu ) nebo nedostaví-li se zákazník k odjezdu, případně porušením pasových, celních, devizových, či jiných zákonů a předpisů.

Pojištění

Ceny zájezdů, pobytů jsou , pokud není v propagačním prospektu uvedeno jinak, kalkulovány bez pojištění. Toto je možné sjednat v cestovní kanceláři, případně u jakéhokoliv pojišťovacího ústavu. Je možno sjednat pojištění i případného zrušení zájezdu, pobytu. V každém případě je zákazník povinen si zajistit cestovní pojištění pro daný zájezd, pobyt a prokázat se jím pracovníkům cestovní kanceláře při převzetí cestovních cenin ( voucherů, jízdenek, letenek apod. ) V případě, že se klient neprokáže uzavřenou pojistkou, nebudou mu vydány cestovní doklady a bude to považováno za porušení všeobecných podmínek cestovní kanceláře včetně ztráty nároku na vrácení zaplacených úhrad.

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cestovní kancelář MH,s.r.o. – MH travel je pojištěna proti úpadku ve smyslu zákona 158/1999 Sb. u České podnikatelské pojišťovny.

Zpracování osobních údajů zákazníka (GDPR)

  1. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář MH travel (dále jen CK) je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefon. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
  2. Zákazníkem udělený souhlas platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
  3. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány automatizovaně v rámci elektronické databáze ale I manuálně v listinné podobě.
  4. CK bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka též třetím osobám za účelem poskytnutí sjednané služby (ubytovatelé, dopravní společnosti, delegáti, pojišťovna zajišťující cestovní pojištění).
  5. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předávány I třetím osobám pro účely stanovené zákonem (policie ČR, soudy). a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  6. Pokud je zájezd mimo země EU, i zde jsou do ubytovacího zařízení předány údaje v nezbytně nutném rozsahu.
  7. Zákazník má právo požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  8. Zákazník má právo požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK  již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
  9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  10. Zákazník má právo požádat CK o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Následující informace budou zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. • Za poskytnutí informace je MH travel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu info@mhtravel.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto „Všeobecné podmínky„ vstupují v platnost 22. 5. 2018 a trvají do odvolání ze strany cestovní kanceláře