Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MH travel

Vzájemný poměr mezi účastníkem pobytu (jednotlivcem i kolektivem) a cestovní agenturou MH,s.r.o. MH- travel, (dále jen Cestovní agentura nebo CA), je řízen ustanoveními občanského zákoníku a dále upraven níže uvedenými podmínkami.

Účastníci pobytů

Služby Cestovní agentury jsou poskytovány bez omezení všem zákazníkům starším 18 let. Děti do 15 let se mohou zúčastnit pobytu pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. Osoby ve věku mezi 15. a 18. rokem se mohou zúčastnit pobytu se souhlasem zákonného zástupce, i když se tento pobytu nezúčastní.

Vznik smluvních vztahů

Obchodní, smluvní vztah mezi Cestovní agenturou a zákazníkem vznikne na základě vzájemné smlouvy. U jednotlivce vzniká smluvní vztah předáním řádně vyplněné „ Cestovní smlouvy – přihlášky“, jejím převzetím a potvrzením CA. U kolektivů, předáním písemné objednávky a jejím následným potvrzením ze strany Cestovní agentury.

Cena pobytů a jejich úhrada

1) Ceny pobytů pořádaných CA, jsou cenami sjednanými dohodou mezi Cestovní agenturou a zákazníkem.

2) Pokud, v době od podání přihlášky do dne započetí pobytu dojde ke změnám, které se projeví ve výši ceny, je CA povinna toto neprodleně zákazníkovi oznámit. Pokud se jedná o zvýšení o více než 10 %, má zákazník právo od dříve uzavřené smlouvy odstoupit a to písemnou formou, aniž by mu vznikla povinnost úhrady storno poplatků. Při zvýšení ceny do 10 % se zákazník zavazuje tento rozdíl uhradit. S jakýmkoli zvýšením dříve sjednané ceny však musí být zákazník seznámen.

3) Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý pobyt, taxativně vyjmenovány. Pokud není možno z naléhavých důvodů dodržet stanovený program a zajistit služby zahrnuté v ceně, je Cestovní agentura povinna postupovat takto:

- seznámit s tím zákazníka
- zajistit program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo
- upravit cenu pobytu, příp. vrátit poměrnou část již zaplacené ceny pobytu.

Práva a povinnosti zákazníka

1) Zákazník má právo zejména: - vyžadovat poskytnutí služeb taxativně uvedených pro každý jednotlivý pobyt - požadovat na místě odstranění eventuálních závad deklarovaných služeb. V případě, že tyto závady nelze na místě odstranit, uplatnit reklamaci nejpozději do 3 měsíců po skončení poskytovaných služeb.

- být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně pobytu - kdykoliv před započetím pobytu ovšem za dodržení stornovacích podmínek, odstoupit od smlouvy

2) Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:

- zaplatit Cestovní agentuře sjednanou cenu nebo její zálohu a doplatek, dle pokynů CA. V případě, že tak neučiní, neobdrží cestovní doklady a účast na zpobytu mu bude znemožněna.

- poskytnout Cestovní agentuře nezbytnou součinnost, která je zapotřebí k zajištění služeb

- zajistit si platný cestovní doklad ( cestovní pas ) a další formality, které nejsou zajišťovány CA.

- řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pobytu a ústními pokyny stálého zástupce ( delegáta ) v místě pobytu. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, kterého se zákazník dopustil v době konání pobytu a dojde-li tím k nevyužití všech avizovaných služeb, ztrácí tento jakýkoliv nárok na jejich kompenzaci.

Stornovací podmínky

1) Klient ( zákazník ) má právo kdykoliv před započetím pobytu odstoupit od smlouvy o účasti, písemným oznámením Cestovní agentuře. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.

2) Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen Cestovní agentuře zaplatit storno poplatky ve výši:

10 % z ceny sjednaných služeb, nejméně však 500,- Kč, pokud dojde ke zrušení dříve než 30 dnů před datem odjezdu (pobytu )

20 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 30. a 14. dnem včetně, před datem odjezdu ( pobytu)

50 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 13. a 7. dnem včetně, před datem odjezdu ( pobytu )

80 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 6. a 3. dnem včetně, před datem odjezdu ( pobytu )

100 % z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy posledních 48 hodin před datem odjezdu (pobytu) nebo nedostaví-li se zákazník k odjezdu, případně porušením pasových, celních, devizových, či jiných zákonů a předpisů.

Pojištění

Ceny pobytů jsou , pokud není v propagačním prospektu uvedeno jinak, kalkulovány bez pojištění. Toto je možné sjednat v Cestovní agentuře, případně u jakéhokoliv pojišťovacího ústavu. Je možno sjednat pojištění i případného zrušení pobytu. V každém případě je zákazník povinen si zajistit cestovní pojištění pro daný zájezd, pobyt a prokázat se jím pracovníkům Cestovní agentury při převzetí cestovních cenin ( voucherů, jízdenek, letenek apod. ) V případě, že se klient neprokáže uzavřenou pojistkou, nebudou mu vydány cestovní doklady a bude to považováno za porušení všeobecných podmínek Cestovní agentury včetně ztráty nároku na vrácení zaplacených úhrad.

Zpracování osobních údajů zákazníka (GDPR)

  1. Zákazník bere na vědomí, že MH travel (dále jen CA) je oprávněna za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, telefon. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
  2. Zákazníkem udělený souhlas platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o cestovní službě uzavřel (spolucestující), a tím, že zákazník uzavřel smlouvu ocestovní službě prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
  3. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány automatizovaně v rámci elektronické databáze ale I manuálně v listinné podobě.
  4. CA bude v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka též třetím osobám za účelem poskytnutí sjednané služby (ubytovatelé, dopravní společnosti, delegáti, pojišťovna zajišťující cestovní pojištění).
  5. Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předávány I třetím osobám pro účely stanovené zákonem (policie ČR, soudy). a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
  6. Pokud je zájezd mimo země EU, i zde jsou do ubytovacího zařízení předány údaje v nezbytně nutném rozsahu.
  7. Zákazník má právo požadovat od CA přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  8. Zákazník má právo požadovat, aby CA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CA  již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
  9. Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  10. Zákazník má právo požádat CA o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Následující informace budou zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. • Za poskytnutí informace je MH travel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu info@mhtravel.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto „Všeobecné podmínky„ vstupují v platnost 22. 5. 2019 a trvají do odvolání ze strany cestovní agentury.